Wynagrodzenie za czynności notarialne uwzględnianie jest indywidualnie, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Wynagrodzenie nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalanej od wartości:

 1. do 3 000 zł - 100 zł;
 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

  9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

 9. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 10. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 11. przebieg licytacji lub przetargu,
 12. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 13. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 14. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
  15a) umowę deweloperską,
 15. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 16. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
 17. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

- maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.


 1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
  2. losowanie nagrody,
  3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

  - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.

 2. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
  1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce
  2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statu

  - maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.


Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską - 400 zł;
 3. testament - 50 zł;
 4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 5. testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;
 6. odwołanie testamentu - 30 zł;
 7. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
 8. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
 9. pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 10. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.
 2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.
 3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
 4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn). Jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje na rachunek właściwego sądu.