Aktualne dokumenty, potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej (w oryginałach, kserokopiach, bądź za pomocą poczty elektronicznej).

Należy w szczególności podać dane osobowe stron, które zamierzają dokonać czynności tj. imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, NIP, serie i numery dokumentów tożsamości, adresy zamieszkania.

W przypadku osób prawnych pełną nazwę i siedzibę, REGON, NIP, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników.

Osoby prawne przedkładają aktualny odpis z KRS oraz umowę spółki.

W każdym przypadku, przy dokonywaniu czynności notarialnej, należy okazać oryginały dokumentów.

 1. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach zbycia nieruchomości
  1. podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego, postanowienie Sądu, przydział,
   1. w przypadku zbywania nieruchomości uzyskanej wskutek darowizny po 01.01 2007r. wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu od podatku, że został zapłacony albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
   2. w przypadku czynności polegającej na zbyciu nieruchomości uzyskanej wskutek dziedziczenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia j.w.
  2. aktualny odpis z księgi wieczystej.
  3. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu (dotyczy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  4. wypis z rejestru gruntów z opisem i mapą wraz z adnotacją że dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej
  5. zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku
  6. Dodatkowo przy podziale nieruchomości
   1. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowe działki
   2. ostateczna decyzja potwierdzająca podział nieruchomości
 2. Dokumenty potrzebne do poświadczenia dziedziczenia:
  1. akt zgonu spadkodawcy
  2. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy
  3. akty stanu cywilnego spadkobierców
  4. akty urodzenia lub akty małżeństwa
  5. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony